Historia
Dwór w Kolesinie - kiedyśNajstarsza wzmianka o dobrach w Kolesinie pochodzi z 1582 roku, kiedy należały do rodziny von Kalckreuth.
W 1725 roku właścicielem majątku został ród von Stosch, posiadający wtedy majątek w Starym Kisielinie. Od 1870 roku dobrami zarządzała rodzina von Fuchsów, a w 1929 roku stały się własnością Ignatzego Savrazina z Berlina. Po II wojnie światowej majątek był własnością Skarbu Państwa. W latach 50. XX wieku utworzono z dóbr kolesińskich PGR. W 1995 roku dwór wszedł do zasobu Agencji Własności Skarbu Państwa, zaś od 1998 roku stanowi własność prywatną.Nie znamy daty wzniesienia dworu, jego fundatorów, ani budowniczych. W dotychczasowej literaturze przyjmuje się, że powstał w początkach XIX wieku wraz całym założeniem folwarcznym, jednak analiza układu kompozycyjnego założenia oraz architektura obiektu wskazują na jego wcześniejszy rodowód. Założenie, w którym dwór zamyka jedną pierzeję podwórza, otoczonego z pozostałych trzech stron zabudowaniami folwarcznymi wskazuje na jego wcześniejszą genezę (XVI i XVII wiek). W związku z tym, iż obiekt posiada cechy typowe dla baroku, a najstarsze drzewa w parku datuje się na ok. 250 lat, można założyć, że dwór powstał w 1. poł. XVIII wieku, staraniem rodziny von Stosch.
W 2. poł. XIX wieku przeprowadzone zostały znaczne prace remontowe we dworze. Wykonano nową stolarkę drzwiową oraz kominek, przebudowano schody w trakcie frontowym sieni i wykonano drugie w trakcie tylnym. Prawdopodobnie dodano wtedy również neoklasycystyczny ga¬nek kolumnowy (nie zachowany).

Ukształtowanie przestrzeni publicznej
Architektura wsi, podobnie jak sąsiednich miejscowości, jest specyficzna dla danego regionu a mianowicie wyróżnia ją zabudowa zagrodowa ściśle powiązana z rozwojem rolnictwa.

Przestrzeń sołectwa jest funkcjonalna i dobrze zagospodarowana. W centrum wsi Kolesin znajduje się sklep oraz przystanek autobusowy. Miejscowość posiada dobrze rozwiązaną sieć komunikacji lokalnej powiązana z terenami zielonymi i dostępnością do obiektów użyteczności publicznej takich jak: stadion sportowy, plac zabaw, świetlica wiejska, czy też park i jezioro. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych znajduje się oświetlenie uliczne, które znacznie ułatwia poruszanie się mieszkańcom o zmierzchu.

Położenie
Sołectwo Kolesin leży na następujących współrzędnych geograficznych:
a)  Kolesin
- szerokość     52° 08´ 0´´ N
- długość:       15° 45´ 0´´ E
b)  Janowiec
- szerokość     52° 07´ 47´´ N
- długość:       15° 44´ 36´´ E

Walory krajobrazu
Na atrakcyjność krajobrazu wpływają różne formy rzeźby, wód, roślinności i gleb. Teren sołectwa wyróżnia duża ilość pól uprawnych, miedz, dróg polnych, łąk, jak również w mniejszym stopniu lasy i piękny park, rozciągający się wzdłuż jeziora. Wszystkie te elementy wpływają na zróżnicowanie topograficzne obszaru. Jezioro Wojnowskie wraz z przylegającym do niego trzcinowiskiem wpływa na bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego.
O walorach widokowych Kolesina decydują również zasoby kultury materialnej (zabudowania, przydrożne kapliczki oraz zabytkowy pałac z XIX w.). Fizjonomia jest charakterystyczna dla krajobrazu kulturowego, głównie rolno – osadniczego, harmonijnego.

Walory klimatu
Kolesin podobnie jak sąsiednie miejscowości charakteryzuje łagodny klimat z przelotnymi opadami deszczu i dużym nasłonecznieniem oraz zachodnie umiarkowane wiatry stwarzające bardzo korzystne warunki zarówno dla rolnictwa (uprawy polowe), jak i dla turystów tutaj wypoczywających.
Nizinny charakter tej krainy, uformowany przez lodowce, od wieków był wykorzystywany przez człowieka. Czysty ekologicznie rejon, brak kopalin i wieloletnie tradycje zadecydowały o rolniczym charakterze tego obszaru.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK