Alerty pogodowe

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Alert pogodowy z dnia 08.09.2022 r.

II Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zakupu komputerów w ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" powstały oszczędności, dzięki którym gmina może udzielić wsparcia osobom, które do tej pory nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

W związku z powyższym Gmina Babimost prowadzi dodatkowy nabór uczniów, których przodek w linii prostej pracował w PGR. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym PGR. (np. legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwo pracy, zaświadczenie KOWR).

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

- są członkami rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) osoby, która niegdyś pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR

- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Przypominamy, że wsparciem mogą być objęte dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej od klasy 1 do 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Oświadczenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście wyłącznie w dniu 29.09.2022r. w godzinach od 7:30 do 15:30. Decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną wysokość środków. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, oświadczenia nie będą weryfikowane.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 683513865

Do pobrania:

- Oświadczenie dla rodzica/opiekuna, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

- Oświadczenie usznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

- Zgoda rodzica

- Zgoda ucznia

- Formularz osobowy

4. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

gmina babimost

Zebrania wiejskie

TERMIN ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Sołectwo Podmokle Małe - dnia 30 sierpnia 2022 r. godz. 1900 w Sali Wiejskiej

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK