Przebudowa drogi gminnej nr 000117F w miejscowości Zdzisław wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 304

tablica Zdzisław

Dofinansowanie: 1 253 665,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 838 100,25 zł

Cel projektu: Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym użytkownikom drogi w tym pieszych i rowerzystów poprzez poszerzenie jezdni drogi gminnej, jej odwodnienia oraz wybudowania chodnika i ciągu pieszo-rowerowego. Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę jezdni drogi gminnej publicznej z asfaltu wraz z poboczami z kruszywa, wykonaniem chodnika z kostki betonowej i ciągu pieszo rowerowego o nawierzchni asfaltowej, odwodnienia powierzchniowego oraz odcinkowo kanalizacji deszczowej. W ramach infrastruktury technicznej związanej z drogą wybudowano zbiornik odparowujący na wody opadowe, do którego będą odprowadzane wody z kanalizacji deszczowej. Wymiana opraw sodowych na energooszczędne typu LED na istniejącej linii oświetlenia drogowego.

Grupy docelowe: Użytkownicy drogi, piesi, rowerzyści, mieszkańcy miejscowości Zdzisław oraz Gminy Babimost, rolnicy oraz przedsiębiorcy.

Planowane efekty: Poprawa połączeń drogowych dla mieszkańców miejscowości Zdzisław w tym prowadzących działalności handlowo-usługowe oraz duże gospodarstwa rolne z całym układem komunikacyjnym Gminy Babimost i województwa lubuskiego. Po włączeniu drogi gminnej do układu transportowego gminy Babimost, nastąpi również poprawa dostępu do publicznego transportu zbiorowego. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych ma ponadlokalny wymiar sięgający całego województwa lubuskiego.

Profilaktyka jodowa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalną broszurę informacyjną dot. stosowania tabletek ze stabilnym jodem, w przypadku skażenia spowodowanego awarią w elektrowni jądrowej. Są to wytyczne dotyczące przyjmowania tabletek zawierających wysokie stężenie stabilnego jodu. w/w broszura wraz z ulotką informacyjną dotycząca dawkowania w załączniku. Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Punkty dystrybucji tabletek jodu potasu w przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym na terenie Gminy Babimost:

1) Miasto Babimost: Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Żwirki i Wigury 10 A
66-110 Babimost;

2) Nowe Kramsko: sala wiejska
ul. Gromadzka 4
66-111 Nowe Kramsko;

3) Podmokle Małe: sala wiejska
Podmokle Małe 82
66-110 Babimost;

4) Podmokle Wielkie: sala wiejska
Podmokle Wielkie 20 B
66-110 Babimost;

5) Stare Kramsko: sala wiejska
Stare Kramsko 36
66-110 Babimost;

6) Kolesin: świetlica wiejska
Kolesin
66-110 Babimost;

7) Laski: świetlica wiejska
Laski 10 A
66-110 Babimost

Broszura informacyjna

Ulotka dołączona do opakowania, informacja dla użytkownika: Jodek potasu G.L. Pharma, 65 mg, tabletki

II Dodatkowy nabór w programie Granty PPGR

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego zakupu komputerów w ramach programu Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - "Granty PPGR" powstały oszczędności, dzięki którym gmina może udzielić wsparcia osobom, które do tej pory nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

W związku z powyższym Gmina Babimost prowadzi dodatkowy nabór uczniów, których przodek w linii prostej pracował w PGR. Warunkiem koniecznym jest potwierdzenie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym PGR. (np. legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwo pracy, zaświadczenie KOWR).

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

- są członkami rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekun prawny) osoby, która niegdyś pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR

- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Przypominamy, że wsparciem mogą być objęte dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej od klasy 1 do 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Oświadczenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście wyłącznie w dniu 29.09.2022r. w godzinach od 7:30 do 15:30. Decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną wysokość środków. W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów, oświadczenia nie będą weryfikowane.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 683513865

Do pobrania:

- Oświadczenie dla rodzica/opiekuna, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

- Oświadczenie usznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

- Zgoda rodzica

- Zgoda ucznia

- Formularz osobowy

Alerty pogodowe

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu

Alert pogodowy z dnia 08.09.2022 r.

Zebrania wiejskie

TERMIN ZEBRANIA WIEJSKIEGO

Sołectwo Podmokle Małe - dnia 30 sierpnia 2022 r. godz. 1900 w Sali Wiejskiej

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK