Gminna Spółka Wodna

Zorganizowana działalność rolników dotycząca konserwacji rowów melioracyjnych rozpoczęła się w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jedną z pierwszych była Spółka Wodna w Podmoklach Wielkich. W kolejnych latach powstawały Spółki Wodne w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Ponadto Spółka Wodna w Podmoklach Wielkich w latach 1935-2004 zajmowała się dostarczaniem wody pitnej siecią wodociągową dla mieszkańców wsi i ich gospodarstw. Zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami o zaopatrzeniu ludności w wodę w 2004 r. wieś Podmokle Wielkie została włączona do Gminnej Sieci Wodociągowej. W okresie powojennym spółki wodne z poszczególnych miejscowości połączyły się przechodząc w kolejnych latach szereg reorganizacji również tych związanych z podziałem administracyjnym kraju. Swoją działalność skupiały głównie na konserwacji rowów jak również na utrzymaniu i racjonalnym użytkowaniu łąk i pastwisk. Ostatecznie w 1992 r. delegaci z poszczególnych miejscowości podjęli na Walnym Zgromadzeniu uchwałę o odłączeniu się od Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Sulechowie tworząc samodzielnie działającą Gminną Spółkę Wodną w Babimoście. Obecnie GSW obejmuje swym zasięgiem następujące miejscowości: Babimost, Podmokle Wielkie, Podmokle Małe, Nowe Kramsko, Laski, Kolesin i zrzesza ponad 300 właścicieli, dzierżawców oraz użytkowników posiadających zmeliorowane użytki rolne. Melioracją szczegółową objętych jest 544 ha użytków rolnych w tym 106 ha drenowaniem. Ogólna długość rowów melioracji szczegółowych wynosi ponad 68 km. Ponadto w obszarze działania GSW znajdują się takie urządzenia melioracyjne jak: rurociągi o łącznej dł. 793 m., 194 przepusty o łącznej dł. 980 m., 19 zastawek do piętrzenia i zatrzymywania wody w okresie niedoboru wilgoci w glebie oraz w czasie intensywnej wegetacji roślin, które obsługiwane są przez rolników w zależności od potrzeb. Głównym celem działania spółki jest utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń melioracji szczegółowych w miarę posiadanych środków pieniężnych. Koszty konserwacji cieków szczegółowych pokrywane są głównie ze składek rolników oraz częściowo z budżetu Gminy jak również z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. jako dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej.
Skład Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Babimoście
Tadeusz Kokociński – Przewodniczący GSW
Kazimierz Kotyla – Z-ca przewodniczącego GSW
Adam Rakowski – Skarbnik GSW
Józef Trocholepszy – członek
Mirosław Taberski – członek
Krzysztof Wojtek – członek
Konrad Kubatzki – członek
Tomasz Stachecki – członek
Ponadto na terenie Gminy Babimost są również cieki podstawowe: rzeka Gniła Obra z pięcioma jazami, Starorzecze I i II z czteroma  jazami, kanał „STRUGA” z dwoma zastawkami za stan techniczny których oraz konserwację odpowiedzialny jest Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Inspektorat w Sulechowie.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
Loty do Warszawy
Gazeta Lubuska
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  LUBUSKIE LOTNISKO GAZETA LUBUSKA

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka 
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
20 publikacji