Stowarzyszenia i grupy społeczne
Na terenie sołectwa Podmokle Wielkie funkcjonuje:
- Rada Sołecka.
- Ochotnicza Straż Pożarna – typ „S”,
- Koło Gospodyń Wiejskich,
- Grupa Odnowy Wsi
- Klub sportowy „Jedność”.
- Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwo Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”.
Walory krajobrazu
Położenie wsi charakteryzuje zróżnicowane ukształtowanie terenu z wysoczyzną morenową rynną jeziora Wojnowskiego. Nizinny charakter tej krainy uformowany przez lodowce od wieków wykorzystywany jest przez człowieka. Piękne łąki ,i pola zadecydowały o rolniczym charakterze tego regionu. Przeważają lasy sosnowe z niewielką domieszką lasów liściastych.
Walory klimatu
Klimat łagodny umiarkowany, od zachodu napływają morskie masy wilgotnego powietrza, a od wschodu kontynentalne suche masy. Klimat należy do najcieplejszych w Polsce, z małą ilością opadów atmosferycznych i dużym nasłonecznieniem w okresie letnim. Wiatry średnio - umiarkowane głównie zachodnie, długość okresu wegetacji roślin 229 dni. Powoduje to, iż dla rolnictwa stworzone tu są bardzo korzystne warunki. Klimat ten jest także niezwykle korzystny dla ludzi tutaj mieszkających i wypoczywających.
Walory szaty roślinnej
Ziemie te odznaczają się różnorodnością środowisk wodnych i lądowych, co powoduje skupienie się stosunkowo dużej liczby stanowisk rzadkich gatunków roślin. Część obrębu wsi zajmują lasy, głównie sosnowe z coraz częściej stosowaną większą domieszką lasów liściastych, w okresie jesiennym są bogate w grzyby i inne runo leśne. Krzewy: leszczyna, czeremcha, kruszyna, trzmieliny. W runie występuje 41 gat. roślin naczyniowych i mszaków m. in. rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, mącznica lekarska.
Cenne przyrodniczo obszary i obiekty
Na skraju wsi funkcjonują rezerwaty przyrody „KRĘCKI ŁĘG”. Znajdują się w nim unikatowe okazy drzew: wiąz, grab, buk, świerk, modrzew, klon, jawor, sosna wejmutka, robinia akacjowa, kasztanowiec biały i dąb czerwony, których wiek szacuje się na 100 – 180 lat.
Świat zwierzęcy
Ze względu na różnorodność środowisk wodnych i lądowych, na terenach tych żyje spora liczba zwierząt. Stwierdzono występowanie 53 gatunków ptaków. Rzadkie okazy: dzięcioł średni, muchołówka mała i żałobna, pokrzywnica, gil. Zwierzęta: dzik, jeleń, daniel, sarna, lis, jenot, zając. W pobliżu zbiorników małej retencji i rzeki gnieżdżą się dzikie kaczki oraz rodziny bobrów budując żeremie. W północnej części obrębu licznie występuje jeleń, na polach w pobliżu lasów sarny i dziki, można też spotkać jenota i borsuka.
Wody powierzchniowe

Przez teren Podmokli Wielkich przepływa rzeka Gniła Obra, z bardzo gęstą siecią rowów melioracyjnych.
Wody podziemne

Zasoby wód podziemnych są wzbogacone w niezliczone widoczne źródliska.
Położenie i warunki hydrogeologiczne

Rzeka Gniła Obra z bardzo gęstą siecią rowów melioracyjnych, kilka zbiorników małej retencji, należy do zlewni Obry. Od kilku lat wzrasta czystość rzeki z uwagi na wybudowane oczyszczalnie ścieków. Zachowana została część prastarego koryta rzeki na niższych terenach.
Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK