Świat zwierzęcy
Świat zwierzęcy borów położonych wokół Nowego Kramska jest stosunkowo ubogi. Wśród bezkręgowców dominują owady żerujące na sośnie. Charakterystyczne są kopce mrówek. Do mieszkańców borów należą ciepłolubne gady i płazy. W lasach gniazduje łącznie 15-30 gatunków ptaków. Są to m.in. zięba, paszkot, śpiewak, lelek, lerka, dzięcioł duży i czarny, świergotek drzewny, sikora czubatka i sosnówka.
Jezioro Wojnowskie wraz z trzcinowiskiem i pasem zadrzewień jest miejscem lęgu wielu gatunków ptaków, między innymi gągoła, cyranki, gęgawy, bączka, błotniaka stawowego, dziwonii, łyski, perkoza dwuczubego, krzyżówki i łabędzia niemego. Obserwowano tu również markaczkę, uhlę, edredona, nura czarnoszyjego i łabędzia krzykliwego. W pobliżu miejscowości spotkać można też większe ssaki: jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki i coraz częściej – zające.

Wody powierzchniowe
Jezioro Wojnowskie leży na Pojezierzu Łagowskim w dorzeczu Obrzycy w województwie lubuskim na południowy zachód od Babimostu na wysokości 53 m n.p.m.. Powierzchnia jeziora wynosi 229 ha. Akwen składa się z dwóch odnóg, każda długości ok. 3 km i szerokości ok. 0,4 km, zbiegających się ku południu w trzecią odnogę długości ok. 1 km. Maksymalna głębokość jeziora - 9,7 m, brzegi dość wysokie, piaszczyste, w większości porośnięte lasem sosnowym, do wschodniej odnogi wpływa Gniła Obra, wypływa z południowego krańca i kieruje się do Obrzycy. Na wschodzie Jezioro Wojnowskie połączone jest strugą Wąchabka z jeziorem Liny, Wąchabskim i Wielkowiejskim, na południowy wschód brzegu Jezioro Wojnowskie jest ostoją ptaków wodnych, fot. W. ZiębaJeziora Wojnowskiego leży Wojnowo, ok. 1 km na północ od zachodniej odnogi - wieś Nowe Kramsko.
Jezioro jest pochodzenia polodowcowego i zaliczyć je można do typu rynnowego. Jezioro Wojnowskie (Wschodnie i Zachodnie) przed 90 laty stanowiły jeden zbiornik w kształcie litery V. Przegrodzenie przewężenia nasypem drogowym z mostem spowodowało powstanie dwóch zbiorników od odmiennych ekosystemach. Część wschodnia przybrała charakter rozlewiska rzecznego na drodze rzeki Obry Leniwej, a część zachodnia jest typowym jeziorem polodowcowym. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy motorowej. Jezioro położone jest na obszarze chronionego krajobrazu. Do jeziora dopływają dwa cieki: z północy Obra Leniwa z jeziora Wojnowskiego Wschodniego i z północnego wschodu Rów z Nowego Kramska. Z jeziora wypływa w kierunku południowym rz. Obra Leniwa, prawobrzeżny dopływ rzeki Obrzycy będącej prawym dopływem Odry.
Cechą charakterystyczną jeziora Wojnowskiego Zachodniego jest fakt, że przepływające wody Obry Leniwej oddziaływają bezpośrednio jedynie na południową część jeziora powodując w niej częstszą wymianę wody. Jezioro Wojnowskie Zachodnie położone jest w I podstrefie (ścisłej ochrony) ujęcia wody dla celów komunalnych miasta Zielonej Góry zlokalizowanego na rzece Obrzycy. Rów, rzeka o tej nazwie przepływająca przez Nowe Kramsko, ma powierzchnię zlewni 20,25 km2 . W zlewni tej rzeki zalegają grunty słabo przepuszczalne, jedynie od strony północnej i południowej jeziora w dnie rynny glacjalnej zalegają grunty torfowe. W tej części zlewni w użytkowaniu rolniczym terenu przeważają grunty orne. Łąki zajmują dno doliny w rejonie Nowego Kramska i przy odpływie z jeziora.

Gleby
Struktura użytkowania gruntów we wsi jest następująca:
Ogółem 4.560 ha
- grunty orne 1.156 ha 25,35%
- łąki 220.53ha 4,84%
- tereny różne (lotnisko) 480,51 ha 10,54%
- lasy 2.388 ha 52,36%
- pozostałe 314,96 ha 6,91%
Grunty wsi mają zróżnicowane podłoże. Występują gliny, iły, piaski i torfy.

Drogi
Przez wieś przebiegają ważne szlaki komunikacji samochodowej. Droga wojewódzka nr 304, drogi powiatowe i gminne, które w sumie zajmują 2,3% powierzchni. Wieś obsługiwana jest przez komunikację autobusową. Na obrzeżach wsi zlokalizowany jest Port Lotniczy Zielona Góra - Babimost. Podstawowym walorem lotniska jest obok niedalekiego położenia zachodniej granicy państwa, bliskie położenie względem tras tranzytu międzynarodowego, a także korzystnego położenia względem głównych korytarzy powietrznych – bardzo dobry stan pasa startowego oraz infrastruktury lotniskowej. Obecnie są stałe, codzienne połączenia z Warszawą. Trwają starania do uruchomienia również portu Cargo.

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK