W związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 lipca 2020 r. biuro USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie przyjmowało tylko i wyłącznie w sprawie wyborów i zgłoszenia zgonu.


TARGOWISKO MIEJSKIE – PRZYPOMNIENIE !!!

W związku z faktem nieprzestrzegania na targowisku miejskim w Babimoście zasad bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. (maseczki, rękawiczki, odległości), Zarządca targowiska informuje, że jeśli taka sytuacja nadal będzie miała miejsce, targowisko zostanie zamknięte do odwołania.

Przypominamy o obowiązujących przepisach:

WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW W PUNKTACH HANDLOWYCH

Sprzedający muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);

• zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;

• dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia;

• zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• lub zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Klienci robiący zakupy na Targowisku Miejskim zobowiązani są do:

• zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy kupującymi – co najmniej 1,5 metra;

• stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;

• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).


UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Budowa ścieżek rowerowych

W dniu 28 sierpnia 2012 roku Burmistrz Babimostu Bernard Radny wraz ze Skarbnikiem Gminy Jadwigą Furman podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod tytułem „Rozwój transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim”, który realizowany będzie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013. Ww. umowa została zawarta z Saksońskim Bankiem Odbudowy- Bankiem Wsparcia mający swoją siedzibę w Dreźnie w Niemczech. Środki finansowe uzyskanego dofinansowania wynosić będą 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych i pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i krajowych środków publicznych Wolnego Kraju Związkowego Saksonia. Ww. projekt realizowany będzie przy udziale partnerów projektu: Gminy Babimost jako Partnera Wiodącego oraz Miasta Bad Muskau z Saksonii w Niemczech jako Partnera Projektu.

Łączna wartość zadania wg wniosku o dofinansowanie wynosi 1.279.115,00 Euro. Wydatki Gminy Babimost to kwota 1.081.935,00 Euro, co stanowi kwotę 4.522.488,30 zł, z której 3.844.115,06 zł to wartość dofinansowania z Programu Polska - Saksonia.

Projekt obejmował będzie budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości 8,57 km, w tym 7,7km na terenie Gminy Babimost oraz 0,87km w Bad Muskau. Ścieżki na terenie naszej gminy to odcinki: Janowiec – Kolesin, Nowe Kramsko – Babimost, ulica Sulechowska do ul. Ogrodowej w Babimoście oraz od ulicy Gagarina w Babimoście do Podmokli Wielkich. Ścieżka na ul. Sulechowskiej będzie o nawierzchni z kostki betonowej, natomiast wszystkie pozostałe o nawierzchni asfaltowej. W ramach pozyskanych środków zostaną ustawione dwa duże informacyjne ekrany świetlne oraz zostanie zakupionych 15 rowerów na wyposażenie Centrum Sportu i Rekreacji.

      Jak wiadomo Burmistrz Babimostu w imieniu gminy wykupił wszystkie grunty potrzebne pod budowę ścieżek na w/w odcinkach. Ponadto wykonano pełną dokumentację techniczną potrzebną do realizacji tej inwestycji. Od dłuższego czasu Burmistrz poszukiwał środków finansowych z różnych źródeł, jednak nigdzie nie było programów z których można by było skorzystać do sfinansowania tak kosztownej budowy. Dopiero kilkakrotna wizyta w stolicy Saksoni w Dreźnie a także znalezienie odpowiedniego partnera po stronie niemieckiej dało możliwość rozpoczęcia procedury pozyskania pieniędzy na ścieżki.

         Ścieżki będą realizowane wzdłuż całej drogi wojewódzkiej łączącej miejscowości naszej gminy, ponieważ nie tylko na jednym ale na całym odcinku drogi wojewódzkiej przebiegającej przez naszą gminę jest duże zagrożenie dla rowerzystów.

Jeszcze we wrześniu br. przeprowadzony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ścieżek rowerowych. Termin zakończenia realizacji projektu to trzeci kwartał 2013 roku.

W Gminie Babimost istnieją już ścieżki wybudowane w latach poprzednich o długości ok. 12 km. Jako pierwszą ścieżkę wybudowano odcinek miedzy Kolesinem a Nowym Kramskiem. Następnie powstała ścieżka z Babimostu do jeziora Liny oraz na ulicy Kargowskiej do centrum miasta, ul. 1 Maja, Lotniczej do Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście. Kolejna ścieżka powstała od Podmokli Wielkich do szkoły i skansenu w Podmoklach Małych. Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybudowano odcinki ścieżek rowerowych: w miejscowości Stare Kramsko od świetlicy wiejskiej do przystani wodnej, w Podmoklach Wielkich od świetlicy wiejskiej do boiska sportowego. Ścieżki które zostaną zbudowane w najbliższym okresie poprawią bezpieczeństwo jazdy rowerem miedzy miejscowościami naszej gminy oraz połączą bazę noclegową z ważnymi miejscami turystycznymi na terenie Gminy Babimost.

        Podsumowując działania w tym zakresie Gmina Babimost jest prawdziwym a nie papierowym liderem w regionie w budowie ścieżek rowerowych, ich długości w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.


 

foto_4
 
foto_5
                                                                                                                                     

Program Operacyjny

Współpracy Transgranicznej

Polska – Saksonia 2007-2013

 

 

 

Zapraszamy do galerii

Sorry, you have not enough rights to view this image.

 

 

 

Festyn sportowy w Podmoklach Wielkich

26 sierpnia 2012 r. odbył się Festyn sportowy- otwarcie boiska i placu festynowego "Jedność Podmokle" w Podmoklach Wielkich. Celem imprezy było umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach sportowo- kulturalnych.

Prace nad modernizacją boiska rozpoczęły się w ubiegłym roku. Przesunięto i powiększono płytę boiska, zamontowano układ nawadniający murawę boiska oraz wybudowano trybunę dla widzów. Prace prowadziła Gmina Babimost oraz Zakład Usług Komunalnych w Babimoście. W roku bieżącym Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom” wraz z Gminą Babimost oraz Mieszkańcami Podmokli Wielkich wybudowali scenę. Zainstalowano również dodatkowe oświetlenie na placu festynowym przyległym do boiska.

Festyn rozpoczął się meczem ligowym Klasy B – Jedność Podmokle – Olimp Kręcko. Mecz zakończył się remisem 1:1. Jednocześnie na scenie występowały kapele: „Eka” z Gostynia, „Swoja Wiara” z Murowanej Gośliny oraz Zespół Śpiewaczy „Wiwat” z Podmokli Małych. Całość zakończyła się zabawą na wolnym powietrzu.

W festynie wzięło udział wielu mieszkańców naszej Gminy oraz gości. W trakcie jego trwania uczestnicy byli informowani poprzez plakaty oraz przez konferansjera o pomocy otrzymanej z EFRROW.

 

Foto_2Foto_1Foto_3Foto_6
 
Foto_4 Foto_5


Zapraszamy do galerii


 

Foto_5

 

 

 

55 rocznica powstania 45 Pułku Lotniczego

W dniu  25.08. 2012 r. Zarząd  Koła Nr 4  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego  zorganizował  w  Babimoście na  "Skwerze  Lotników" obchody  55 -tej  rocznicy  powstania  45 Pułku  Lotniczego /1957 - 2012/, 10-tej  rocznicy  otrzymania  sztandaru  przez  Koło  Nr 4  ZŻWP  z  Babimostu /2.06.2002/  oraz  na  pamiątkę  lotu  Żwirki  i  Wigury -Święto  Lotnictwa. Uroczystość  rozpoczęła  się  występami  dzieci i  młodzieży  z  Gminnego  Ośrodka  Kultury. Po  występach  Prezes  Koła  Nr 4  ZŻWP  Zbigniew  Godoń  powitał  zaproszonych  gości, związkowców  z rodzinami  oraz  sympatyków 45  Pułku  Lotniczego. W  obchodach  wzięły udział władze powiatu i Gminy Babimost. Po  odegraniu  hymnu  państwowego  prezes  Zbigniew  Godoń  wygłosił  referat  okolicznościowy  poświęcony  historii  45  pułku  lotniczego  oraz  okoliczności  otrzymania  sztandaru  przez  Koło  Nr 4  ZŻWP  z  Babimostu. Kolega  Zenon  Pajchrowski  odczytał  wiersz pt "Sztandar" napisany przez poetkę śp.  Barbarę  Szczygieł, która  uczestniczyła  w uroczystości  nadania  sztandaru. Prezes  Koła  Nr 4   wyróżnił  medalem  okolicznościowym  45  pułku  lotniczego osoby, które  pomagają  i  wspierają  Koło  Nr 4  w  realizacji  zadań  statutowych: Bernarda  Radnego, Zbigniewa  Wozińskiego, Anetę  Sybis - Jeż, Eleonorę  Rybarczyk,  Józefa  Kaczmarka, Sławomira  Owczarka,  Wojciecha  Waligórę, Lucjanę  Kuźnicką-Tylendę, Ireneusza  Plechana, Krystynę  Wołek  i  Sławomira  Majsnera. Dyplom  uznania  od  prezesa  Zarządu  Wojewódzkiego  gen. bryg.rez. Zbigniewa  Szury  otrzymali członkowie  wyróżniający  się  w  pracy  społecznej  na  rzecz  koła: Eleonora Rybarczyk, Józefa Pietrzak,  Stanisław  Grzybowski, Zenon  Pajchrowski, Rajmund  Macholak  i  Piotr  Markiewicz.
Następnie  delegacje  złożyły  kwiaty  pod  obeliskiem  poświęconym  lotnikom, którzy  zginęli  w  czasie  wykonywania  zadań  w  45  pułku  lotniczym. Wszyscy  przybyli  na  uroczystość  zostali  zaproszeni  przez  prezesa  na poczęstunek  w  postaci  grochówki  wojskowej, kiełbaski  z  grilla  i ciasta  drożdżowego na śliwkach. Przy piosenkach  wojskowych  wszyscy  mile spędzali  słoneczne, sobotnie  popołudnie.

 

 

Zapraszamy do galerii

 

Foto_3

 

 

 

 

 

II Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody

Dnia 25 sierpnia w Babimoście na terenie "Bawigrodu" odbyły sie już II Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody. Konkurs odbył sie w pięciu kategoriach. W kategorii klasy P (wysokość przeszkód do 110 cm) zwyciężył Marek Modelewski z miejscowości Piaski koło Zielonej Góry. Burmistrz Babimostu - Bernard Radny wręczył zwycięzcy puchar.

 

 

Zapraszamy do galerii

Foto_2

 

Podpisanie umowy na „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku”

W dniu 26 lipca 2012 roku Burmistrz Babimostu Pan Bernard Radny wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Jadwigą Furman podpisali umowę z Z.P.H.U.”MAT-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz Grójec Wielki 14, 64 – 214 Chobienice na „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku”. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy przy udziale dofinansowania z PROW w wysokości 424 816,18 zł.
Zadanie obejmuje
rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej świetlicy wiejskiej, oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu do istniejącego stanu zabudowy budynku mieszczącego pomieszczenia zaplecza sali, zmywaka, gospodarcze (magazynki) oraz komunikację. Projektowany budynek pod względem funkcjonalnym będzie połączony z salą zabaw zlokalizowaną w części istniejącej świetlicy. Ponadto, przewiduje się wykonanie tarasu połączonego funkcjonalnie z salą zabaw. Planuje się przebudowę istniejącego stanu zabudowy. Polegać ona będzie na wprowadzeniu zmian w układzie pomieszczeń poprzez wyburzenie bądź wzniesienie nowych ścian, oraz na zmianie konstrukcji dachu.
Ww. wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z pośród pięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 1057.715,19zł brutto.
Termin zakończenia realizacji inwestycji to 15 września 2013 roku.

Zapraszamy do galerii

Foto_3

 

Piknik nad jeziorem w Starym Kramsku

15 lipca 2012 roku w Starym Kramsku odbyła się impreza rekreacyjna, której celem było wypromowanie walorów turystycznych tej miejscowości.
Stare Kramsko to piękna wieś położona nad urokliwym Jeziorem Wojnowskim. Posiada wiele walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych, które mogą służyć w podnoszeniu jej atrakcyjności. W centrum miejscowości znajduje się wybudowana przez Gminę Babimost w 2010 roku przystań wodna, doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych i wypoczynku. Wieś posiada również zmodernizowaną i wyremontowaną przy środkach finansowych Gminy i Unii Europejskiej świetlicę wiejską wraz zagospodarowanym otoczeniem, gdzie odbywają się festyny, imprezy okolicznościowe i inne uroczystości. Przystań ze świetlicą wiejską łączy ścieżka rowerowo - piesza, zapewniająca bezpieczne poruszanie się osób.

Czytaj więcej: Piknik nad jeziorem w Starym Kramsku

Kadra narodowa siatkarzy w Babimoście

12 lipca 2012 roku miało miejsce w Babimoście niecodzienne wydarzenie. Kilkuset osobowa grupa kibiców z Babimostu i okolic powitała na lotnisku kadrę polskich siatkarzy, którzy zwyciężyli kilka dni temu w Lidze Światowej odnosząc pierwszy, tak ogromny sukces w tych rozgrywkach. Powitanie było owacyjne. Przy akompaniamencie kapeli koźlarskiej kibice odśpiewali siatkarzom, ich trenerom i działaczom gromkie sto lat, a sportowcy odwdzięczyli się składając setki autografów. Przylot siatkarzy związany jest z rozgrywanym w dniach 20-22 lipca 2012 w Zielonej Górze X Memoriałem Huberta Jerzego Wagnera, w którym oprócz Polaków zagrają drużyny z Argentyny, Niemiec i Iranu. Memoriał będzie ostatnim przygotowaniem do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, które rozpoczną się już 27 lipca. Życzymy naszym siatkarzom sukcesu na turnieju olimpijskim i zajęcia medalowego miejsca.

Czytaj więcej: Kadra narodowa siatkarzy w Babimoście

Usuwanie azbestu

Gmina Babimost w 2012 roku przystąpiła do realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Czytaj więcej: Usuwanie azbestu

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK