W związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 10 lipca 2020 r. biuro USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych będzie przyjmowało tylko i wyłącznie w sprawie wyborów i zgłoszenia zgonu.


TARGOWISKO MIEJSKIE – PRZYPOMNIENIE !!!

W związku z faktem nieprzestrzegania na targowisku miejskim w Babimoście zasad bezpieczeństwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. (maseczki, rękawiczki, odległości), Zarządca targowiska informuje, że jeśli taka sytuacja nadal będzie miała miejsce, targowisko zostanie zamknięte do odwołania.

Przypominamy o obowiązujących przepisach:

WYMAGANIA DLA SPRZEDAWCÓW W PUNKTACH HANDLOWYCH

Sprzedający muszą zastosować się do wymogów bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących:

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących jego obsługę);

• zapewnienia rękawiczek jednorazowych oraz środków do dezynfekcji rąk;

• dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego w godzinach jego otwarcia;

• zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• lub zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

WYMAGANIA DLA KLIENTÓW TARGOWISKA MIEJSKIEGO

Klienci robiący zakupy na Targowisku Miejskim zobowiązani są do:

• zachowania bezpiecznych odległości pomiędzy kupującymi – co najmniej 1,5 metra;

• stosowania rękawiczek jednorazowych podczas zakupów;

• zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki;

• zachowania limitu osób (4 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży).


UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Babimost

W Szkołach Podstawowych Gminy Babimost dąży się do wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno intelektualnego, jak i społecznego. W związku z tym od 01 marca 2012 roku realizowany jest projekt systemowy zatytułowany „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane przez Gminę środki finansowe w kwocie ponad 108 000 zł przeznaczone są na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów w tym zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Należy pamiętać, że w pierwszym etapie edukacyjnym kształtują się u dzieci postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach.

W związku z tym należy wprowadzać programy wspomagające szkoły w procesie edukacji, uwzględniające indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Przy czym wspieranie może dotyczyć uczniów ze specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami umiejętności szkolnych, które mogą towarzyszyć dziecku stale lub czasowo, a także uczniów szczególnie uzdolnionych, u których należy rozwijać zainteresowania i twórczą wyobraźnię.

Dotąd nie było programu którego realizacja mogłaby przyczynić się do złagodzenia lub likwidacji wymienionych dysfunkcji, a uczniom szczególnie uzdolnionym pomogłaby rozwijać swoje zainteresowania.

W Gminie Babimost projektem objętych zostało 65 dzieci - 37 uczniów i 28 uczennic szkół podstawowych w Gminie Babimost . W zajęciach specjalistycznych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. Rekrutacji dokonały zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrażanie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród uczniów szkół podstawowych z Gminy Babimost znajdują się dzieci z zaburzeniami mowy , mające problemy logopedyczne oraz są zagrożone dysleksją . U sporej grupy dzieci stwierdzono wady postawy. Dzieci te mają znaczne trudności na zajęciach ruchowych, szybko się męczą, co negatywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne a także psychiczne. Jakby dla przeciwwagi należy zauważyć, że w szkołach podstawowych Gminy Babimost istnieje spora grupa uczniów przejawiających szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przeprowadzane w ramach indywidualizacji nauczania sprzyjać mogą rozwijaniu zainteresowań i nabywaniu nowych umiejętności.

W szkołach podstawowych Gminy Babimost realizowane są następujące zajęcia:

I. W SP w Babimoście :

1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

2) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

3/ gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

4/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

W Szkołach Podstawowych w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku :

1) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

2/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

Wymienione wyżej zajęcia odbywają się po lekcjach, a liczebność grup jest zgodna z założeniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie :

- 140 h zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- 490 h zajęć logopedycznych;

- 210 h gimnastyki korekcyjnej

- 630 h zajęć matematyczno-przyrodniczych

            Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione do szkół podstawowych w Babimoście, w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów i uczennic. Są to m.in.

- plansze, gry czytelnicze, tablice edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- gry, podręczniki logopedyczne, ćwiczenia poprawiające koncentrację, zestawy dydaktyczne, urządzenia logopedyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę dzieci.

Ponadto, z uwagi na wady postawy zakupione zostały drabinki gimnastyczne, równoważnie, piłki, wałki do masażu, drążki, pachołki i inne pomoce. Do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Babimost zakupione zostały pomoce dydaktyczne w postaci zegarów demonstracyjnych, mikroskopów, lup, zestawów geometrycznych, tablic itp.

Wszystkie trzy szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny - komputery z oprogramowaniem (Szkoła Podstawowa w Babimoście - 2 szt, w Podmoklach Małych - 1 szt i w Nowym Kramsku - 1szt.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2013 roku.

Przetarg na realizację zajęć dydaktycznych wygrało Centrum Edukacji „Atut” Wielkopolska – placówka wychowania pozaszkolnego z Kościana. Pomoce dydaktyczne dostarczyła nam firma „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. z Łodzi, a dostawę sprzętu komputerowego do szkół zrealizowała firma „Acon” Spółka Jawna z Częstochowy.

Zbigniew Woziński

 „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Babimost”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku


Aktualnie są prowadzone prace remontowe W Nowym Kramsku. Dotyczą one „Rozbudowy, przebudowy i remontu budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Kramsku”. Wykonawcą robót jest Z.P.H.U. ”MAT-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Piotr Mickiewicz Grójec Wielki 14, 64 – 214 Chobienice. Realizacja inwestycji rozpoczęła się 26 lipca 2012 roku. Ww. wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z pośród pięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa została zawarta na kwotę 1.057.715,19 zł brutto. Termin zakończenia realizacji inwestycji zaplanowano na 15 września 2013 roku.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy przy udziale dofinansowania z PROW w wysokości 424.816,18 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę, przebudowę i remont istniejącej świetlicy wiejskiej oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu do istniejącego stanu zabudowy budynku mieszczącego pomieszczenia zaplecza sali, zmywaka, gospodarcze (magazynki) oraz komunikację. Projektowany budynek pod względem funkcjonalnym będzie połączony z salą zabaw zlokalizowaną w części istniejącej świetlicy. Ponadto, przewiduje się wykonanie tarasu połączonego funkcjonalnie z salą zabaw. Planuje się przebudowę istniejącego stanu zabudowy. Polegać ona będzie na wprowadzeniu zmian w układzie pomieszczeń poprzez wyburzenie bądź wzniesienie nowych ścian, oraz na zmianie konstrukcji dachu.

Przeprowadzone w ramach remontu prace nie tylko wpłyną korzystnie na stronę wizualną miejsca, ale z pewnością ułatwią również sprawną organizację uroczystości i imprez o charakterze lokalnym. Mieszkańcy Nowego Kramska dzięki tej inwestycji zyskają miejsce, w którym będą mogli w komfortowych warunkach odpoczywać, bawić się i integrować.

Zapraszamy do galerii

Foto_1

 

Rocznice i jubileusze w ZŻWP

       W dniu  14  września  2012 roku  Zarząd  Koła  Nr 4  Związku  Żołnierzy  Wojska  Polskiego zorganizował  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Babimoście  obchody  rocznic  małżeńskich  i  jubileuszy  urodzinowych  członków  związku. W  tym  dniu  jubileusze  obchodzili: 55-lecie  ślubu - Katarzyna  i  Józef  Gieruła ,  Teresa  i   Aleksander  Szepelak; 50-lecie  ślubu - Halina  i   Tadeusz  Budzik, Jadwiga  i  Antoni  Supiński; 45-lecie  ślubu- Jolanta  i  Tadeusz  Ptak; 40-lecie  ślubu - Teresa  i  Marian  Ostrowski; 35-lecie  ślubu - Krystyna  i  Marian  Schuster. Jubileusze  urodzinowe: 75-lecie  urodzin - Tadeusz  Budzik, Leonard  Pukiński; 70-lecie  urodzin - Piotr  Tomczyk; 65-lecie  urodzin - Stefan  Janiak.

Jubilatów  przywitał  Prezes  Koła  Zbigniew  Godoń. Małżonkom  obchodzącym  Złote  Gody  Halinie  i Tadeuszowi  Budzikom, Jadwidze  i  Antoniemu  Supińskim   Burmistrz  Babimostu  Bernard  Radny  w  imieniu  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polskiej  wręczył  medale  pamiątkowe. Wszyscy  jubilaci  otrzymali  wiązanki  kwiatów  i  pamiątkowe  dyplomy  od  Burmistrza  Babimostu  i  Zarządu  Koła  Nr 4  ZŻWP. Po  wspólnym  zdjęciu  pamiątkowym  i  toaście  "100 lat"  jubilaci  i   goście  bawili  się  do  późnych  godzin  nocnych  przy  muzyce  zespołu  "Bojan"  z  Nowej  Soli.

 

 

Zapraszamy do galerii

Foto_15

 

Prace renowacyjne elewacji

           Dnia 22 sierpnia 2012 r. zakończyły się prace renowacyjne elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Podmoklach Małych, polegające na wymianie parapetów okiennych, naprawie tynków i wykonaniu malowania elewacji całego obiektu. Koszt wykonania powyższych robót zamknął się kwotą 43.895,83 zł. Wykonawcą była firma Pana Piotra Przybyły z Chobienic.

            Dnia 6 września 2012 r. zakończyły się roboty związane z termomodernizacją świetlicy i sali wiejskiej w Podmoklach Małych. Zakres robót obejmował wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi, wykonanie elewacji z tynku mineralnego, malowanie elewacji, osadzenie prefabrykowanych podokienników, wykonanie obróbek blacharskich, obłożenie cokołu glazurą oraz modernizację oświetlenia zewnętrznego. Roboty zostały wykonane za kwotę 112.909,02 zł. Wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany Piotra Poniedziałek z Kopanicy.

        Jest to zakończenie całości prac na budynkach kulturalno-oświatowych w Podmoklach Małych, które wcześniej realizowane były w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i dofinansowane były ze środków unijnych. Prace te obejmowały remont wnętrza świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego oraz rozbudowy Skansenu Maszyn i Urządzeń Rolniczych wraz z budową boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej.


Zapraszamy do galerii

Foto_1

 

Rozpoczęcie budowy targowiska

Dnia 1 października 2012 roku rozpocznie się budowa placu targowego w Babimoście. W dniu 12 września 2012r. w Urzędzie Miejskim w Babimoście, Burmistrz Babimostu Bernard Radny i Skarbnik Gminy Jadwiga Furman podpisali umowę z firmą PPHU Ogólnobudowlane Wilerbud z Kąkolewa ( woj. wielkopolskie, powiat leszczyński), którego właścicielem jest Pan Dominik Wiler na zadanie pod nazwą „Budowa placu targowego z infrastrukturą i szaletem miejskim w Babimoście”. Zadanie to obejmuje wykonanie robót:

Budowa placu targowego:    

- powierzchnia handlowa zadaszona 890m2,                                             

- powierzchnia handlowa nie zadaszona 880m2,                                        

- powierzchnia placu manewrowo – postojowego 2.680m2,                                             

- powierzchnia ruchu kupujących 3.128m2,

Szalet miejski:           

- kubatura budynku 506,08m3,

Instalacje sanitarne:  

- przyłącze wody 182,00m,              

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 27,50m,              

- kanalizacja deszczowa 637,60m,

Roboty drogowe:       

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 12.308,08m2,            

- zieleń i trawniki 1.840m2,              

- drzewa i krzewy liściaste 25szt.,

Oświetlenie placu targowego:         

- instalacja oświetleniowa placu 755,00m                                      

- słupy oświetleniowe 17szt.,                        

- instalacja monitoringu zewnętrznego – 2 kamery monitoringu.

Plac targowy będzie posiadał wyodrębnione miejsca handlowe: zadaszone i niezadaszone, w tym przeznaczone na stoiska produktów rolnych.

Firma Wiler złożyła najkorzystniejszą ofertę z pośród dziesięciu ubiegających się o zamówienie firm. Umowa pomiędzy stronami została zawarta na kwotę 2.219.538,32zł brutto.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki I Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 657.080,00zł.

Termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 września 2013 roku.

Firma realizująca ww. zadanie wejdzie z robotami na plac budowy 1.10.2012r. i rozpocznie od ogrodzenia całego terenu na czas prowadzonych robót. W bieżącym roku firma wykona jeszcze 20% robót całego zadania.

Nowe targowisko po przekazaniu do korzystania, poza wyznaczonymi dniami targowymi, służyło będzie również jako parking podczas innych uroczystości: sportowych, kulturalnych, oświatowych i religijnych. Budowa tak dużej powierzchni parkingowej poprawi układ i ruch komunikacyjny miasta. Wybudowany w ramach zadania szalet miejski będzie dostępny codziennie, również poza dniami targowymi.  

 

Foto_5

Nowe targowisko zlokalizowane będzie na obecnie pustym placu pomiędzy Biedronką a ulicą Żwirki i Wigury. Poniżej link zawierający mapę miasta Babimost z zaznaczoną lokalizacją nowego targowiska.

 

Mapa miasta Babimost

 

Zapraszamy do galerii


 

foto_1

 

 

 

Polsko-Niemieckie Święto Miodu

 

Od 8 do 10 września 2012 w Podmoklach Małych, w Gminie Babimost, zrealizowany został kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, którego celem była promocja miodu i produktów pszczelich oraz ochrona pszczół i pszczelarstwa przed zagrożeniami współczesnego środowiska. Mając sprawdzonego partnera – Gminę Neuruppin - z którą realizowaliśmy już szereg ważnych i ciekawych projektów, postanowiliśmy nawiazać współpracę pomiędzy pszczelarzami i skorzystać z doświadczeń niemieckich, organizując wspólne Polsko – Niemieckie Święto Miodu.

Na terenie Gminy Babimost od kilkudziesięciu lat istnieje Rejonowe Koło Pszczelarzy, które liczy obecnie 27 członków. Swoim zasięgiem obejmuje także Gminę Kargowa. Prezesem koła od czterech lat jest Stanisław Baer, pszczelarz i osoba oddana pracy społecznej. Jego organizacja jest jedną z ponad 30 innych, aktywnie działających na terenie naszej Gminy. Jak w każdej dziedzinie życia, tak i w pszczelarstwie zachodzą zmiany. Nowe trendy jakie obserwuje się na międzynarodowych wystawach pszczelarskich, docierają do naszych lokalnych pszczelarzy. Aby o nich porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, spojrzeć w przyszłość pszczelarstwa, Rejonowe Koło Pszczelarzy wspólnie z Gminą Babimost postanowiło zorganizować Polsko-Niemieckie Święto Miodu. Oprócz 30 – osobowej grupy pszczelarzy z Niemiec w imprezie wzięło udział wielu ważnych gości. Byli wśród nich Bazyli Chomiak - członek Zarządu Polskiego Związku Pszczelarskiego, Lesław Tetera – Prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy z Zielonej Góry, Marian Grzywacz - Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy z Gorzowa Wlkp., prof. dr hab. Jerzy Szukała – z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, dr Benedykt Polaczek z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, prof. dr hab. Bogdan Kędzia z Poznańskiego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Czesław Fiedorowicz – Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr“, Hartmut Pritz -  Prezes Klubu Pszczelarskiego z Neuruppin, Gabriel Reiner – Prezes Związku Pszczelarzy w Brandenburgii. Członkowie Rejonowego Koła Pszczelarzy powitali swoich gości w sobotę 8 września w wigwamie Koła Myśliwskiego „Jeleń” w Laskach. Wcześniej jednak z dużym zainteresowaniem zwiedzono pasiekę pszczelą Stanisława Baera – Prezesa babimojskiej organizacji.

         Głównym punktem projektu była konferencja zorganizowana w niedzielę 9 września w sali wiejskiej w Podmoklach Małych. Wśród uczestniczących w niej 140 osób, oprócz pszczelarzy znalazła się spora grupa rolników. Pierwszy wykład p.t „Wpływ produktów pszczelich na zdrowie człowieka” wygłosił prof. dr hab. Bogdan Kędzia. Kolejny, zatytułowany „Ochrona pszczół przed zagrożeniami skażonego środowiska”, zaprezentował dr Benedykt Polaczek. Przed rozpoczęciem konferencji miała miejsce bardzo miła uroczystość. Osiem osób zasłużonych dla rozwoju pszczelarstwa zostało udekorowanych srebrnymi odznakami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Znaleźli się wśród nich Leon Kaźmierczak, Gertruda Fornalczyk, Leon Wojtek, Bernard Radny, Ryszard Walczak, Ryszard Piasecki, Kazimierz Baumgart oraz Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Ośmiu gości z Niemiec otrzymało odznakę honorową Polskiego Związku Pszczelarskiego. Dla usprawnienia konferencji i wygody słuchaczy wystąpienia obu wykładowców tłumaczone były symultanicznie. Po zakończeniu wykładów zadawano wykładowcom szereg pytań. O godzinie 15.00 przy Skansenie Maszyn i Urządzeń Rolniczych rozpoczął się festyn pszczelarski, który zgromadził kilkaset osób. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska ze sprzętem i produktami pszczelimi, pokaz kręcenia miodu, wypiek chleba w piecu chlebnym oraz oczywiście stoiska gastronomiczne. Dzieci spędzały czas przy zabawkach i zjeżdżalniach dmuchanych. Do zabawy zachęcała je również grupa „Wesołki” z Zielonej Góry. W międzyczasie rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, w którym brały udział dzieci z Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych. Przed sceną została zorganizowana wystawa pokonkursowa, podziwiana przez uczestników festynu. Bardzo wiele osób skorzystało z możliwości zwiedzania skansenu, wiatraka oraz szkolnej Izby Pamięci. W części artystycznej festynu zaprezentowały się dzieci i młodzież z Zespołu Edukacyjnego w Podmiklach Małych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście, Zespół Śpiewaczy „Wiwat” oraz Kapela Podwórkowa „Szczuny” z Sulęcinka. Do zabawy tanecznej przygrywał zespół „Fux Band”.

W poniedziałek 10 września pożegnano grupę niemiecką, która z uznaniem wyraziła się o organizacji projektu oraz gościnności i życzliwości, z którą spotykali się na każdym kroku. Wszyscy zgodnie wyrazili życzenie aby tak ciekawą, pouczającą imprezę z udziałem polskich i niemieckich pszczelarzy organizować częściej. Jest to bowiem okazja do wymiany doświadczeń, zaprezentowania własnych osiągnięć oraz przedstawienia problemów związanych z pracą pszczelarzy, występujących w Polsce i Niemczech.


 

foto_1   foto_2foto_3

 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013, Funduszu Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa - Nysa - Bóbr” oraz budżetu państwa.

 

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”

 

 

Zapraszamy do galerii

 

 

Foto_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 lecie CSiR w Babimoście

5-lecie Transgranicznego Centrum Sportu i Rekreacji

Polsko – Niemieckie spotkanie Bractw Kurkowych

Centrum Sportu i Rekreacji w Babimoście obchodziło w dniu 1.09.2012 jubileusz 5-lecia. Z tej okazji odbyło się wiele polsko-niemieckich imprez sportowych w ramach projektu pt: „5-lecie Transgranicznego Centrum Sportu i Rekreacji”. Podczas seminarium w którym wziął udział Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin PR Euroregionu „Sprewa –Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz, Prezes Europejskiej Akademii Sportu Kraju Brandenburgia – Manfred Wothe oraz zaproszeni goście, prezentację na temat rozbudowy bazy sportowej Centrum Sportu i Rekreacji przestawił Burmistrz Babimostu Bernard Radny, natomiast prezentację na temat wykorzystania bazy sportowej w oparciu o transgraniczność poslsko-niemiecką przedstawił dyrektor Centrum Zdzisław Krupa. W dyskusji Prezes Euroregionu jak i Prezes Europejskiej Akademii Sportu podkreślali, że Centrum w okresie 5-lecia we właściwy i bardzo widoczny sposób realizuje w Euroregionie ideę transgraniczności, a obiekty znakomicie spełniają swoją rolę. W projekcie wzięło udział 175 sportowców, przedstawicieli miast partnerskich oraz zaproszonych gości. W ramach projektu przeprowadzono turniej piłki nożnej z udziałem Klubów Sportowych: LKS Klon, LZS Jedność, S.V. Döbern i TSV Groß Schacksdorf, maraton kręglarski między drużyną z Babimostu i z Tschernitz oraz rozegrano towarzyski mecz piłki ręcznej pomiędzy SV Union z Neuruppin i KU AZS UZ z Zielonej Góry.

Jubileusz Centrum był także okazją do przekazania do użytku nowej, trawiastej płyty boiska piłkarskiego oraz sześciotorowej tartanowej bieżni lekkoatletycznej. W tej części imprezy uczestniczyli m.in. Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert Skowron, Sekretarz Lubskiego Związku Lekkoatletyki Andrzej Szczesny, były, znakomity piłkarz Lecha Poznań i wielu innych klubów, uczestnik mistrzostw świata w Korei Południowej Arkadiusz Bąk, a także prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz Prezes Europejskiej Akademii Sportu, dyrektorzy zakładów pracy, przedstawiciele klubów sportowych, stowarzyszeń, radni miejsacy. Miasta Partnerskie z Niemiec reprezentowali: Kierownik Urzędu Miejskiego w Neuruppin Jutta Mießner, Referent ds. kontaktów międzynarodowych w Urzędzie Miejskim w Neuruppin Susanne Presting, Dyrektor Urzędu Miejskiego w Döbern Günter Quander oraz Burmistrz Bad Muskau Andreas Bänder. Po odegraniu hymnów Unii Europejskiej i Babimostu przecięcia wstęgi w towarzystwie Burmistrza Babimostu Bernarda Radnego dokonali: Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Paciejewski, Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedorowicz i Prezes Europejskiej Akademii Sportu Landu Brandenburgia Manfred Wothe. Otwarcie płyty piłkarskiej i bieżni uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Dętej z Grodziska Wielkopolskiego i występ Orkiestry Dętej OSP z Babimostu. Bracia z Bractwa Kurkowego w Babimoście oddali wystrzał z broni czarnoprochowej, a także pierwszy wystrzał z własnej armatki. W niebo wzbiło się około tysiąca okolicznościowych baloników. Odbył się również szereg towarzyszących imprez sportowych, jak zawody lekkoatletyczne, turniej tenisa ziemnego, turniej badmintona, mecz piłki nożnej orlików LKS Klon Babimost – UKS Junior Zbąszynek, mecz piłki nożnej juniorów LZS Zryw Rzeczyca – LKS Klon Babimost.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „ Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

Pokonywać granice poprzez inwestowanie w przyszłość.


 

foto_1         foto_2foto_3
 

Projekt „Polsko - Niemieckie Spotkania Bractw Kurkowych przy muzyce szantowej“ został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013oraz budżetu państwa.

W dniach 31.08 - 02.09.2012 odbyły się „Polsko-Niemieckie Spotkania Bractw Kurkowych przy muzyce szantowej“. Do Babimostu przyjechali Bracia Strzeleccy z niemieckiego Bad Muskau, którzy wspólnie z Bractwem z Babimostu spędzali aktywnie te niezapomniane 3 dni.

Pierwszy dzień rozpoczął się od konferencji na temat historii bractwa kurkowego w Polsce i Niemczech. Obecni mogli dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy dotyczących przeszłości tej formacji. Jak jednogłośnie stwierdzono Kurkowie z obydwu krajów posiadają bardzo podobną przeszłość i niegdyś pełnili te same role w społecznościach lokalnych. Po zakończonej konferencji wszyscy zebraniu udali się na wspólna kolację przy muzyce zespołu „Wiwat“ oraz Kapeli Koźlarskiej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Babimoście.

Drugi dzień Spotkań rozpoczął się zwiedzaniem Gminnego Ośrodka Kultury, Centrum Sportu i Rekreacji oraz siedziby Bractwa Kurkowego w Babimoście. Następnie nastąpił uroczysty przemarsz Bractw Kurkowych z Bad Muskau i Babimostu przez miasto z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP Babimost, na plac przy Centrum Sportu i Rekreacji. Tam po krótkim rozpoczęciu odbyły się zawody strzeleckie. Dla zgromadzonych zaprezentowały się dzieci z sekcji wokalnej GOK prezentując m.in. pieśni marynarskie we własnym opracowaniu, Zespół Śpiewaczy „Wiwat“ porywając wszystkich do wspólnego śpiewania zarówno po polsku jak też po niemiecku, Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich Seniorów który zabrał zgromadzonych pod scena w muzyczny rejs oraz dziecięcy zespół taneczny „REGO“ prezentujący stare tańce marynarskie. W trakcie występów artystycznych było można zobaczyć specjalnie przygotowaną wystawę dotyczącą Bractwa Kurkowego.

Punktem kulminacyjnym spotkania były warsztaty szantowe poprowadzone przez członków zespołu „FLESZ CREEP“. Zgromadzeni mieszkańcy oraz goście otrzymali specjalnie na tę okazje zrobione śpiewniki zawierające wybrane teksty szant w języku polskim i niemieckim. Radosnym śpiewom nie było końca. Po zakończonych warsztatach nadszedł czas aby wręczyć nagrody dla najlepszych zawodników w konkursie strzeleckim „do kura umieszczonego w kulochwycie“. Jak się okazało niemieccy bracia stanowili sporą konkurencję dla ich polskich gospodarzy. W strzelaniu mogli wziąć udział również mieszkańcy.

Po zakończonej gali odbyła się zabawa taneczna na której Polacy i Niemcy wspólnie bawili się do późnych godzin nocnych. Wspólnym tańcom i śpiewom nie było końca. Spotkania Bractw zakończyły się 02.09.2012 wspólnym śniadaniem i wymianą upominków na którym, Bracia Kurkowi podjęli decyzje o kontynuowaniu współpracy.


Zapraszamy do galerii


Foto_4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września br. jak w każdą rocznicę wybuchu II wojny światowej o godz. 8.30 pod pomnikiem ku czci Powstańców Wielkopolskich, odbyło się uroczyste złożenie kwiatów. W obecności sztandarów, wieńce i wiązanki złożyli przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje stowarzyszeń.


Zapraszamy do galerii


Foto_2

 


Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK