GOZv2


NSL baner

Ikona GUS NSP


Komunikat dotyczący utrudnień w ruchu w związku z przebudową ulic Piłsudskiego i Sulechowskiej w Babimoście wraz z przebudową skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo.

Od dnia 15.03.2021 zostaną wprowadzone utrudnienia w ruchu w związku z przebudową dróg w Babimoście.

Inwestycja przewiduje przebudowę dróg od skrzyżowania Piłsudskiego – Kargowska – Wolsztyńska poprzez ul. Piłsudskiego i Sulechowską aż do ronda przy ulicy Sulechowskiej. Na całej długości przebudowywanych odcinków dróg wymieniana będzie nawierzchnia bitumiczna. W obrębie skrzyżowania (nowe rondo) ul. Piłsudskiego – ul. Kargowska – ul. Wolsztyńska zostanie wbudowana nowa nawierzchnia z kostki granitowej.

W pierwszym etapie zamknięte dla ruchu będą ulice Wolsztyńska i Kargowska przy skrzyżowaniu. Przejezdna będzie ulica Piłsudskiego.

Zwracamy się z prośbą o niepozostawianie pojazdów w strefie prowadzenia robót.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowej organizacji ruchu wprowadzonej na czas realizacji inwestycji.

Przepraszamy za utrudnienia.

utrudnienia-bieg-podkowy-2


!     !     !

koronawirus baner


1663 ASF


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w Szkołach Podstawowych Gminy Babimost

W Szkołach Podstawowych Gminy Babimost dąży się do wszechstronnego rozwoju uczniów, zarówno intelektualnego, jak i społecznego. W związku z tym od 01 marca 2012 roku realizowany jest projekt systemowy zatytułowany „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane przez Gminę środki finansowe w kwocie ponad 108 000 zł przeznaczone są na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów w tym zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych a także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Należy pamiętać, że w pierwszym etapie edukacyjnym kształtują się u dzieci postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi i zdobywana jest podstawowa wiedza i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach.

W związku z tym należy wprowadzać programy wspomagające szkoły w procesie edukacji, uwzględniające indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Przy czym wspieranie może dotyczyć uczniów ze specyficznymi rozwojowymi zaburzeniami umiejętności szkolnych, które mogą towarzyszyć dziecku stale lub czasowo, a także uczniów szczególnie uzdolnionych, u których należy rozwijać zainteresowania i twórczą wyobraźnię.

Dotąd nie było programu którego realizacja mogłaby przyczynić się do złagodzenia lub likwidacji wymienionych dysfunkcji, a uczniom szczególnie uzdolnionym pomogłaby rozwijać swoje zainteresowania.

W Gminie Babimost projektem objętych zostało 65 dzieci - 37 uczniów i 28 uczennic szkół podstawowych w Gminie Babimost . W zajęciach specjalistycznych biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. Rekrutacji dokonały zespoły nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie, wdrażanie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania.

Wybór grupy docelowej został podyktowany szczególnym charakterem projektu, w ramach którego wspierana jest idea indywidualnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wśród uczniów szkół podstawowych z Gminy Babimost znajdują się dzieci z zaburzeniami mowy , mające problemy logopedyczne oraz są zagrożone dysleksją . U sporej grupy dzieci stwierdzono wady postawy. Dzieci te mają znaczne trudności na zajęciach ruchowych, szybko się męczą, co negatywnie wpływa na ich zdrowie fizyczne a także psychiczne. Jakby dla przeciwwagi należy zauważyć, że w szkołach podstawowych Gminy Babimost istnieje spora grupa uczniów przejawiających szczególne uzdolnienia w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przeprowadzane w ramach indywidualizacji nauczania sprzyjać mogą rozwijaniu zainteresowań i nabywaniu nowych umiejętności.

W szkołach podstawowych Gminy Babimost realizowane są następujące zajęcia:

I. W SP w Babimoście :

1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

2) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

3/ gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

4/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

W Szkołach Podstawowych w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku :

1) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

2/ Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

Wymienione wyżej zajęcia odbywają się po lekcjach, a liczebność grup jest zgodna z założeniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

W ramach projektu zrealizowanych zostanie :

- 140 h zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- 490 h zajęć logopedycznych;

- 210 h gimnastyki korekcyjnej

- 630 h zajęć matematyczno-przyrodniczych

            Na potrzeby realizacji projektu zostały zakupione do szkół podstawowych w Babimoście, w Podmoklach Małych i Nowym Kramsku materiały dydaktyczne zgodne z potrzebami uczniów i uczennic. Są to m.in.

- plansze, gry czytelnicze, tablice edukacyjne i inne pomoce dydaktyczne do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

- gry, podręczniki logopedyczne, ćwiczenia poprawiające koncentrację, zestawy dydaktyczne, urządzenia logopedyczne pozwalające poprzez zabawę poprawiać wymowę dzieci.

Ponadto, z uwagi na wady postawy zakupione zostały drabinki gimnastyczne, równoważnie, piłki, wałki do masażu, drążki, pachołki i inne pomoce. Do zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych w szkołach podstawowych Gminy Babimost zakupione zostały pomoce dydaktyczne w postaci zegarów demonstracyjnych, mikroskopów, lup, zestawów geometrycznych, tablic itp.

Wszystkie trzy szkoły doposażyły swoją bazę dydaktyczną w sprzęt specjalistyczny - komputery z oprogramowaniem (Szkoła Podstawowa w Babimoście - 2 szt, w Podmoklach Małych - 1 szt i w Nowym Kramsku - 1szt.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2013 roku.

Przetarg na realizację zajęć dydaktycznych wygrało Centrum Edukacji „Atut” Wielkopolska – placówka wychowania pozaszkolnego z Kościana. Pomoce dydaktyczne dostarczyła nam firma „Nowa Szkoła” Sp. z o.o. z Łodzi, a dostawę sprzętu komputerowego do szkół zrealizowała firma „Acon” Spółka Jawna z Częstochowy.

Zbigniew Woziński

 „Indywidualizacja procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Babimost”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK