UWAGA!!!

Z dniem 25 maja br. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa obywateli na wszystkich stanowiskach, z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przybywających w tym samym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względów bezpieczeństwa kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek możliwy jest po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym. Interesanci zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa w miejscu publicznym. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk. Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail, pod którymi można umawiać się na wizyty w urzędzie dostępny jest przed budynkiem oraz na stronie internetowej placówki.

Mimo wznawiania bezpośredniej obsługi interesantów, urząd nadal zachęca mieszkańców gminy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty i korzystania z możliwości innych kanałów komunikacji, takich jak telefon, e-mail, platforma ePUAP czy poczta tradycyjna. Nadal można umieszczać pisma/wnioski do skrzynki pocztowej umieszczonej przed budynkiem urzędu.


sluby20


UWAGA !!!

Wszystkie osoby starsze, samotne, potrzebujące pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście pod numerem telefonu 728 062 059 lub 68 351 24 44.


 

!     !     !

 

koronawirus baner

 


1663 ASF


komunalka-info


Polsko-niemiecka konferencja

W dniach 28 - 29.09.2011 r. w Babimoście, w Centrum Konferencyjnym „BRANCON” odbyła się Polsko – Niemiecka Konferencja "Energia odnawialna szansą nowoczesnej gminy”. Patronat honorowy nad konferencją przyjęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, a patronat medialny objęło Radio Zachód. Temat konferencji, w kontekście obowiązującego unijnego prawa, stał się niezwykle ważny dla samorządów. Prof. dr hab. inż. Marian Miłek – Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Sulechowie w wygłoszonym referacie podkreślił, że „energetyka odnawialna została bardzo silnie umocowana w Polityce Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030), przyjętej przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 roku. W priorytecie piątym zatytułowanym „Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw” określono cztery główne cele:
- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku,
- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących na rzekach,
- zwiększenie stopnia dywersyfikacji poprzez rozwój energetyki rozproszonej opartej na OZE,
- ochronę lasów przed nadmiernym pozyskiwaniem biomasy”.
Obecnie na terenie Gminy Babimost w zasadzie nie korzysta się z odnawialnych źródeł energii. Od kilu lat toczą się rozmowy na temat utworzenia tzw.“fermy“ wiatrowej, ale ze względów proceduralnych temat ten utknął w „martwym“ punkcie. Wiedza na temat zastosowania i wykorzystania OZE wśród samorządowców, mieszkańców gminy Babimost oraz innych gmin położonych w „Euroregionie Sprewa – Nysa – Bóbr“ oraz w obszarze wsparcia, których przedstawicieli zaprosiliśmy do uczestnictwa w konferencji, stoi na niskim poziomie. A przecież wiadomo, że coraz większe znaczenie w życiu mieszkańców , funkcjonowaniu zakładów pracy i różnych instytucji, w tym samorządów lokalnych, stanowią odnawialne źródła energii. Powstają fermy wiatrowe, wykorzystywana jest energia geotermalna, stosowane są urządzenia solarne i fotowoltaiczne. Widać to wyraźnie w każdej miejscowości za granicą Niemiec i w zachodniej części Europy. Niestety, w Polsce nie jest tak dobrze. Mimo, że dzieli nas niewielka odległość, można powiedzieć że w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii stanowimy dwa odrębne światy. Przyczyn tego jest wiele
-słabo przygotowana i przestarzała technicznie infrastruktura elektroenergetyczna,
- wysokie koszty inwestycyjne wymagające stosowania mechanizmów wsparcia, aby produkowana energia mogła być na rynku energii konkurencyjna
-brak rzetelnych badań, które w wiarygodny i przekonywujący sposób, w warunkach polskich, pozwoliłyby przeprowadzać pełny rachunek efektywności wykorzystywania odnawialnych źródeł w procesach energetycznych,
-wciąż niewielka świadomość eko-energetyczna społeczeństwa, urzędników sprawujących odpowiedzialne stanowiska, a także brak gotowych, uproszczonych, dostępnych dla każdego procedur, wyjaśniających ‘krok po kroku’, sposób realizowania inwestycji opartych na źródłach odnawialnych.
Mając na uwadze te ostatnie uwarunkowania samorządy lokalne w naszym kraju powinny się włączyć do rozpowszechniania idei stosowania odnawialnych źródeł energii. Jest to z pewnością przyszłość energetyczna. Pozostawanie w tyle w tym zakresie zepchnie nas, Polaków, do zaścianka Europy.
Mając sprawdzonego partnera – Gminę Döbern, z którą realizowaliśmy już szereg ważnych i ciekawych projektów, postanowiliśmy skorzystać z ich doświadczeń w tym zakresie. Organizując Polsko – Niemiecką konferencję pt „ Energia odnawialna szansą nowoczesnej gminy“ chcieliśmy podnieść świadomość eko – energetyczną naszego społeczeństwa i władz samorządowych z zaproszonych gmin.
Konferencję otworzył jej gospodarz, Burmistrz Babimostu Bernard Radny. Powitał zebranych, podkreślił ważność i jednocześnie innowacyjność zagadnienia, którego dotyczyła konferencja. Pierwszy referat zatytułowany „Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.” wygłosił prof. dr hab. inż. Marian Miłek. Swoje wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie“. Było ono mottem i myślą przewodnią jego wykładów. Następnie głos zabrał dr Georg Wagener – Lohse, który mówił o odnawialnych źródłach energii i ich wpływie na rozwój lokalny w Niemczech. Posłużył się m.in. przykładem powiatu Obersprewald - Lausitz gdzie z powodzeniem od kilku lat przebiega proces uniezależniania od tradycyjnych źródeł energii.
Jako trzeci wystąpił prof. dr hab. Michał Piotr Stosik – Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z referatem zatytułowanym „Finansowanie inwestycji mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.” Mówił o pomocy finansowej dla samorządów, przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób prawnych ze środków własnych Funduszu i wspomniał także o dofinansowaniu projektów z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Po przerwie swój referat „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej do ogrzewania budynków i mieszkań” wygłosił Dr Matthias Plöchl z firmy BioenergieBeratungBornim GmbH. Zaprezentował możliwości zaopatrzenia w ciepło miejscowości wiejskich poprzez wykorzystanie biogazu i trocin.
Na zakończenie części teoretycznej głos zabrał ponownie prof. dr hab. inż. Marian Miłek. Zaprezentował zebranym „Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE)
w Polsce” Tematyką wykładu były warunki i tendencje rozwoju energetyki wiatrowej, biogazowni, spalania biomasy, energetyki wodnej, fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych w naszym kraju.
Po obiadowej przerwie, o instalacjach solarnych mówił Pan Krzysztof Jaźwicki z firmy HEWALEX. Opowiedział o budowie, zasadach działania i kosztach instalacji kolektorów słonecznych. Niezwykle interesujący projekt „Feldhaim” – o niemieckiej miejscowości zasilanej wyłącznie energią pozyskaną ze źródeł odnawialnych przedstawił pan Christoph Hinze z firmy ENERGIEQELLE GmbH Bremen. Prąd elektryczny i ciepło uzyskuje się tam z biomasy pochodzącej z odchodów zwierząt hodowlanych. Wykorzystanie energii geotermalnej z użyciem pomp ciepła zaprezentował uczestnikom konferencji Pan Bartosz Sadowski z przedsiębiorstwa HYDRO – TECH z Konina. Wyjaśnił zebranym co to jest pompa ciepła, jaka jest zasada jej działania. Powiedział o możliwościach zastosowania i podał przykłady instalacji pomp ciepła. Po zakończeniu części głównej konferencji kontynuowano już mniej oficjalne rozmowy i prowadzono dyskusję na tematy związane z odnawialnymi źródłami energii.
Kolejny dzień rozpoczął się wizytą w Instytucie Politechnicznym Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Wszystkich zebranych powitał rektor dr hab. inż. Wiesław Miczulski prof. PWSZ, informując o genezie powstania Instytutu i rozwoju wyższej uczelni, której jest gospodarzem. Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie jest obiektem, którym można sterować nawet na odległość. Hala laboratoryjna została wyposażona w najnowszej generacji urządzenia technologii cieplnej, jak: pompy, kolektory ciepła, piec na biomasę oraz źródła odnawialnej energii elektrycznej np. generatory wiatrowe. Wyposażenie uzupełnia mikroturbina gazowa wytwarzająca jednocześnie energię elektryczną, ciepło i chłód. Zainstalowany sprzęt umożliwia jednoczesną pracę różnych źródeł energii odnawialnej - pomp, kolektorów, wiatraków. Dzięki tej inwestyc zainteresowane firmy mają możliwość korzystania z najnowszych badań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Kolejnym etapem zwiedzania była funkcjonująca już od roku biogazownia należąca do Spółki Rolnej Kalsk Sp. z o.o. Kalska biogazownia wytwarza prąd o mocy 1 MW, do produkcji którego wykorzystuje gaz biologiczny pochodzenia zwierzęcego. Do jego produkcji wykorzystuje obornik i gnojowicę, a także kiszonki z kukurydzy, którą obsiewa swoje pola na powierzchni około 1000 hektarów.
Zakończenie konferencji odbyło się w Kalsku na terenie Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Sulechowa. Uczestnicy zwiedzili przepiękny ogród botaniczny, który wykonali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie podczas letnich praktyk studenckich. Znajdują się tam min. róże, krzewy liściaste, byliny odkrywkowe, pnącza, wrzosy, krzewy iglaste czy też rośliny wodne.
Dzięki realizacji Polsko-Niemieckiej konferencji pt. „Energia odnawialna szansą nowoczesnej gminy” wzrosła wiedza uczestników na temat możliwości zastosowania oraz korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii, ich wykorzystania w polskich i niemieckich gminach, przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych.

Zapraszamy do galerii

Foto_1

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK