plakat straz 2022

informacja marsz


pomoc dla ukrainy


4. Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

gmina babimost

Informacja o naborze 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Regionu Kozła  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 - premia w wysokości 70 tys. zł na Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o naborze nr 1/2022 dostępne na stronie:

https://lgdrk.pl/index.php/858-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2022

Pomoc dla Ukrainy

20. UWAGA! Nie przekazuj i nie upubliczniaj zdjęć, filmów i informacji

19.Informacje dla uchodźców z Ukrainy

18. Materiały informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu ukraińskich uchodźców do Wielkiej Brytanii

- wersja ukraińska
pobierz 1
pobierz 2

-wersja angielska
pobierz 1
pobierz 2

17. Od soboty wnioski o 500+ w języku ukraińskim – lubuskie ZUS otwarte w weekend

16. Film instruktażowy dla obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL, Profil Zaufany oraz aplikacja mObywatel

15. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

14. Ulotki informacyjne

- wersja ukraińska

- wersja polska

- wersja angielska

13. Pomoc małoletnim uchodźcom z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi

12. Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

11. Informacje dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi:

- wersja ukraińska

- wersja polska

- wersja angielska

10.OC graniczne lub zielona karta dla obywateli Ukrainy wjeżdżających na teren Polski

9. Osoby wyrażające chęć przyjęcia do własnych domów uchodźców z Ukrainy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 683513873 lub 669070400.

8.Pomoc dla niepełnosprawnych uchodźców z Ukrainy

7. Informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski
- Wersja ukraińska

- Wersja polska
- Wersja angielska

6.Pomagamy nadal – zbiórka !!!

5.Zbiórka dla Ukrainy

4. Pomoc humanitarna dla uchodźców

3. Komunikat na temat pomocy dla osób przekraczających granicę Polski uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie
-Wersja ukraińska

-Wersja polska 

-Wersja angielska

2. Informacja dla uchodźców z Ukrainy

1. Pomoc humanitarna

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urząd Miejski w Babimoście

Urząd Miejski w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miejski w Babimoście.

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-06
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niedostępna cyfrowo
 • Wynik
 • 3.2/10
 • Analizowany serwis nie spełnia kryteriów dostępności.
 • Ilość testów: 5 Zaliczone: 2 Niezaliczone: 3

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Krasińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 683513877

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Babimoście
 • Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 683513877

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Babimoście, ul. Rynek 3, 66-110 Babimost
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.
Główne wejście do budynku Urzędu Miasta jest bezprogowe z poziomu chodnika.
Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny, w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością.
W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku.
Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału.
Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przed budynkiem Urzędu Miasta wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Cyberbezpieczeństwo

Broszura na stronę internetową1

Broszura na stronę internetową2

Broszura na stronę internetową3

 

 

Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa

Burmistrz Babimostu zaprasza do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Ruszył nabór wniosków do projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem i ubezpieczeniem zakupionego sprzętu komputerowego; Sprzęt komputerowy zakupi Gmina Babimost w ilości uzależnionej od liczby złożonych oświadczeń.

Wsparcie kierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich, którzy spełniają następujące warunki:

1. zamieszkują gminę, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny linii prostej pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR.

Warunkiem zakwalifikowania osób spełniających ww. kryteria do projektu jest złożenia oświadczenia, które pozwoli Gminie wnioskować o grant oraz zakupić sprzęt komputerowy. Oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Babimoście ul. Rynek 3, do dnia 29.10.2021r. do godz. 14,00.

Dokumenty, jakie trzeba dostarczyć do Urzędu:

- oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

- oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

- dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie).

Informacje dodatkowe:

Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie www.gov.pl

1. Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom/uczniom na następujących warunkach:

- przekazany na własność sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem przeznaczony zostanie do wyłącznego użytku dla dziecka/ucznia

- opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze zwykłego użytkowania,

- opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Miejski w Babimoście.

2. Wsparcie nie zostanie udzielone jeżeli dziecko/uczeń pełnoletni otrzymał już na własność, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych, lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Babimoście po terminie, tj. po 29.10.2021 r. nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

UWAGA!

Złożenie odpowiednich dokumentów nie jest jednoznaczne i nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Załączniki:

 1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzaniedanych.
 2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18. rok życia) wraz ze zgodą naprzetwarzanie danych.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla rodziców/opiekunków prawnych
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

Przebudowa dróg gminnych nr 100126F oraz 00128F w Babimoście

drogi

Tytuł projektu: Przebudowa dróg gminnych nr 000126F oraz 000128F w Babimoście.

Dofinansowanie: 1 808 876,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 914 129,00 zł

Cel projektu: Cała inwestycja ma ogromny wpływ w rozwój Gminy Babimost biorąc pod uwagę lepszą dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy. Zastosowane rozwiązania projektowe zasadniczo wpłyną na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów. Poprzez realizację projektu znikną bariery architektoniczne na głównych ciągach komunikacyjnych w mieście Babimost.

Grupy docelowe: Użytkownicy dróg, piesi, rowerzyści, mieszkańcy Gminy Babimost, przedsiębiorcy.

Planowane efekty: Upłynnienie ruchu, lepsza dostępność mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej i do lokalnych zakładów pracy, poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg w tym pieszych i rowerzystów, zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej poprzez umożliwienie pełniejszego wykorzystania potencjału gospodarczego Gminy Babimost, zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do środowiska co poprawia warunki jakości życia mieszkańców miasta.

Zapraszamy do galerii
31.05.2021-18

Region Kozła Sprewa-Nysa-Bóbr Urząd Marszałkowski
starostwo
lubuski2
zrzeszenie prezydentow burmistrzow wojtow logo poziome

Loty do Warszawy

Gazeta Lubuska
REGION KOZŁA SPREWA-NYSA-BÓBR URZĄD MARSZAŁKOWSKI  POWIAT ZIELONOGÓRSKI LUBUSKI URZĄD WOJWÓDZKI

ZRZESZENIE GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKIE LOTNISKO

GAZETA LUBUSKA

Herb Babimostu
 logobeztla film babimost2 filmoteka  fb
NASZE SYMBOLE LOGO BABIMOSTU FILM PROMOCYJNY WIRTUALNY SPACER

FILMOTEKA GMINNA
24 publikacje

FACEBOOK